Begrippen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y
 • Aanduiding ministerie

  Het ministerie waaronder een opleiding of instelling ressorteert.
  Mogelijke waardes:
  EZ:Ministerie van Economische Zaken
  OCW:Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Aanduiding wet

  Geeft aan onder welke wet de instelling valt.
  Mogelijke waardes:
  Wec:Wet op de expertisecentra. Wet voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
  Wpo:Wet op het primair onderwijs. Wet voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
 • Administratiekantoor

  Bedrijf dat de financiële administratie van een of meerdere schoolbesturen beheert.
 • Afdeling

  Een specialisatie binnen een vmbo sector dan wel een profiel binnen havo en vwo.
  Mogelijke waardes:
  Administratie
  Bouwbreed-ISP
  Bouwtechniek
  Consumptief
  Consumptief breed-ISP
  Cultuur en maatschappij
  Dienstverlening en commercie
  Economie en maatschappij
  Economie en maatschappij / Cultuur en maatschappij
  Elektrotechniek
  Grafische techniek
  Handel en administratie-ISP
  Handel en verkoop
  Haven- en vervoerschool
  ICT-route
  Instalektro-ISP
  Installatietechniek
  Kust-, rijn- en binnenvaart
  Landbouw breed-ISP
  Landbouw en natuurlijke omgeving
  Metaaltechniek
  Metalectro-ISP
  Mode en commercie
  Natuur en gezondheid
  Natuur en gezondheid / Cultuur en maatschappij
  Natuur en gezondheid / Economie en maatschappij
  Natuur en techniek
  Natuur en techniek / Cultuur en maatschappij
  Natuur en techniek / Economie en maatschappij
  Natuur en techniek / Natuur en gezondheid
  Sport, dienstverlening en veiligheid
  Techniek en commercie
  Techniek en dienstverlening
  Techniek breed-ISP
  Technologie orientatie
  Transport en logistiek
  Uiterlijke verzorging
  Verzorging
  Voertuigentechniek
  Zorg en welzijn-ISP
 • Basisonderwijs

  Funderend onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar Wordt verzorgd door basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.Valt samen met het speciaal basisonderwijs onder de Wet primair onderwijs (WPO).
 • Bedrijfstak mbo

  Een nadere onderverdeling van beroepsopleidingen binnen een mbo sector.
  Mogelijke waardes:
  Beschermings- en afwerkingstechnieken, reclame- en presentatietechnieken
  Bouw en grond-, weg- en waterbouw
  Carrosserie en autoschadeherstel
  Combinatiebedrijf
  Detailhandel, groothandel en internationale handel, mode en textiel
  Economisch-administratieve beroepen, sociaal-juridische dienstverlening en beveiliging
  Gezondheidstechnische beroepen en ambachten
  Gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport
  Grafische beroepen
  Haarverzorging, schoonheidsverzorging en voetverzorging
  Horeca, toerisme en voeding
  Hout en interieur
  Metaal, elektro- en installatietechniek
  Motorvoertuigen- en tweewielertechniek en autohandel
  Proces-, milieu-, laboratoriumtechniek en fotonica
  Transport en logistiek
  Vleessector
  Voedsel en leefomgeving
 • Bekostigbaar

  Of de opleiding door de overheid bekostigd / gesubsideerd wordt.
 • Beroepsopleiding SBB

  Beroepsopleiding volgens stichting Samenwerking Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB)
 • Besluit samenwerking vo-bve

  Een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen. Dit is mogelijk op scholen voor beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere vo school. De vo leerling blijft tijdens uitbesteding op de eigen school ingeschreven. Uitbesteding kan alleen op scholen die bekostigd worden door de overheid.
 • Bevoegd gezag

  Schoolbestuur.
 • Bovenbouw

  In het voortgezet onderwijs: leerjaren 3-4 van het vmbo, leerjaren 4-5 van de havo, leerjaren 4-6 van het vwo. In het basisonderwijs: leerjaren 5-8 of volgens een andere indeling: leerjaren 7-8 (een indeling waarbij naast onder- en bovenbouw ook sprake is van een middenbouw).
 • Bovenschools

  Bovenschools gaat niet over een individuele school, maar heeft betrekking op meerdere scholen. Er kan sprake zijn van bovenschools personeel (bijvoorbeeld bovenschoolse directeur) of bovenschoolse lasten (bijvoorbeeld kosten voor de centrale administratie).
 • Brin nummer

  Registratienummer van de instelling.
 • Brin nummer actueel

  De code van de actuele instelling. Actueel wil zeggen dat wanneer een instelling van code verandert of wordt samengevoegd met een andere instelling, de historie van de oude instelling wordt vermeld onder de nieuwe code.
 • Brin nummer hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs

  De code van de instelling van de hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs. De hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs kan behaald zijn in de periode tot en met het inschrijvingsjaar in het hoger onderwijs
 • Centrale dienst

  Een bovenschoolse voorziening binnen een samenwerkingsverband van basisscholen en speciale basisscholen bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij de inrichting van de zorg.
 • Cluster

  Aanduiding van het soort speciaal onderwijs. Er worden vier clusters van speciale scholen onderscheiden.
  Mogelijke waardes:
  1:Scholen voor visueel gehandicapte leerlingen.
  2:Scholen voor auditief/communicatief gehandicapte leerlingen: doof, slechthorend, ernstige spraakmoeilijkheden.
  3:Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen: zeer moeilijk lerend, langdurig ziek met lichamelijke handicap.
  4:Scholen voor leerlingen met psychiatrische stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen, langdurig zieke leerlingen zonder lichamelijke beperking en leerlingen verbonden aan pedologische instituten, zeer moeilijk opvoedbaar.
 • Coropgebied

  Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland en is een samenvoeging van gemeenten. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma. Dit was de commissie die de indeling vastegesteld heeft. De COROP-indeling wordt veelal gebruikt door onderzoeksinstellingen om statistische gegevens weer te geven.
 • Crebo

  Centraal register beroepsonderwijs: een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen (wordt jaarlijks vastgesteld).
 • Croho onderdeel

  De indeling van ho opleidingen naar onderwijsgebied gebaseerd op het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
  Mogelijke waardes:
  Economie
  Gedrag en maatschappij
  Gezondheidszorg
  Landbouw en natuurlijke omgeving
  Natuur
  Onderwijs
  Recht
  Taal en cultuur
  Techniek
  Sectoroverstijgend
 • Croho subonderdeel

  De onderverdeling van enkele CROHO onderdelen naar CROHO subonderdelen. Bijvoorbeeld het CROHO subonderdeel lerarenopleiding op het gebied van de kunst is een onderverdeling van het CROHO onderdeel onderwijs.
  Mogelijke waardes:
  Bacheloropleidingen op het gebied van de kunst
  Hogere kaderopleiding pedagogiek
  Leraar basisonderwijs
  Lerarenopleidingen op het gebied van de kunst
  Lerarenopleidingen speciaal onderwijs
  Masteropleidingen op het gebied van de bouwkunst
  Masteropleidingen op het gebied van de kunst
  Opleidingen tot leraar vo van de eerste graad in algemene vakken
  Postinitiele master economie
  Postinitiele master gedrag en maatschappij
  Postinitiele master gezondheidszorg
  Postinitiele master landbouw en natuurlijke omgeving
  Postinitiele master natuur
  Postinitiele master onderwijs
  Postinitiele master recht
  Postinitiele master sectoroverstijgend
  Postinitiele master taal en cultuur
  Postinitiele master techniek
  Universitaire lerarenopleidingen
  Sectoroverstijgend
 • Deelkwalificatie

  Een combinatie van eindtermen (kennis, inzicht, vaardigheden) vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding (kwalificatie) waarover de deelnemer dient te beschikken om het bijhorende beroep uit te kunnen oefenen.
 • Deelkwalificatiecode

  Het unieke nummer waarmee een beroepsopleiding in het centraal register beroepsonderwijs (crebo) staat ingeschreven. Ook wel crebo-nummer.
 • Deelnemer

  Degene die op het moment van peildatum 1 oktober voor een opleiding staat ingeschreven en daarvoor voor bekostiging in aanmerking komt.
 • Deeltijdonderwijs mbo

  Voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden. In totaal moet per leerjaar 300 tot 850 uur onderwijs (lessen, stages, begeleiding) worden aangeboden.
 • Denominatie

  De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
  Mogelijke waardes:
  ABZ:Algemeen Bijzonder
  ASF:Antroposofisch
  BAP:Baptistisch
  EVA:Evangelisch
  EVB:Evangelische Broedergemeenschap
  EVL:Evangelisch-Luthers
  GER:Gereformeerd
  GEV:Gereformeerd Vriijgemaakt
  HIN:Hindoeistisch
  ISL:Islamitisch
  JOO:Joods
  JOR:Joods Orthodox
  NH:Nederlands Hervormd
  OKA:Oud-katholiek
  OPB:Openbaar
  PC:Protestants-Christelijk
  REF:Reformatorisch
  REM:Remonstrants
  RK:Rooms-Katholiek
  RST:Overige
  RYK:Rijks
  SCA:Samenwerkend PC, RK en Alg. Bijz.
  SCH:Samenwerkend Opb, PC, RK, Alg. Bijz.
  SOA:Samenwerkend Opb. en Alg. Bijz.
  SOC:Samenwerkend Opb., PC en RK
  SOP:Samenwerkend Opb. en PC
  SOR:Samenwerkend Opb. en RK
  SPA:Samenwerkend PC en Alg. Bijz.
  SPR:Samenwerkend PC en RK
  SRA:Samenwerkend RK en Alg. Bijz.
 • Dienstverband

  Aanduiding of de arbeidsrelatie van onbepaalde of van tijdelijke duur is.
  Mogelijke waardes:
  Vaste dienst:Arbeidsrelatie voor onbepaalde duur.
  Tijdelijke dienst:Arbeidsrelatie voor bepaalde duur, niet vanwege vervanging.
  Vervanger:Arbeidsrelatie voor bepaalde duur, vanwege vervanging.
 • Diploma

  Het door de wet erkend document wat ingeschrevenen ontvangen van de instelling na het succesvol beeindigen van de studie. Propedeuse diploma's en postinitiële masterdiploma's worden buiten beschouwing gelaten, evenals diploma's behaald door uitwisselingsstudenten en diploma's afgegeven door aangewezen instellingen.
 • Diploma eerst behaald na instroom

  Aanduiding of een diploma is behaald, gecombineerd met het behaalde kwalificatieniveau en het aantal jaren in het mbo voordat het diploma behaald is.
 • Diplomajaar

  Het jaar van de periode waarin het diploma is behaald. Diplomajaar 2002 staat bijvoorbeeld voor de gediplomeerden tussen 1 oktober 2002 en 1 oktober 2003.
 • Directe instroom

  Het zonder onderbreking instromen van eerstejaars ingeschrevenen van de hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs naar het hoger onderwijs.
 • Domein mbo

  Clustering van mbo opleidingen naar vakgebied
  Mogelijke waardes:
  Afbouw, hout en onderhoud
  Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
  Bouw en infra
  Economie en administratie
  Handel en ondernemerschap
  Horeca en bakkerij
  Informatie en communicatietechnologie
  Media en vormgeving
  Mobiliteit en voertuigen
  Techniek en procesindustrie
  Toerisme en recreatie
  Transport, scheepvaart en logistiek
  Uiterlijke verzorging
  Veiligheid en sport
  Voedsel, natuur en leefomgeving
  Zorg en welzijn
 • Eerstejaars ingeschrevene

  De natuurlijk persoon die voor het eerst staat ingeschreven in het hoger onderwijs binnen een domein.
 • Examenkandidaat

  Een leerling die eindexamen heeft gedaan en daarvan de uitslag heeft ontvangen.
 • Functiegroep

  De indeling van functies onder onderwijspersoneel in vier groepen.
  Mogelijke waardes:
  Directie:Leidinggevenden / managers van een (deel van de) onderwijsinstelling.
  Onderwijzend personeel:Personeel dat in direct contact met de leerling lesgeeft.
  Onderwijsondersteunend personeel:Personeel dat onder verantwoordelijkheid van een leraar bijdraagt aan de verzorging van het onderwijs middels lesondersteunende activiteiten.
  Beheer- en administratief personeel :Ondersteunend personeel exclusief directie dat niet direct betrokken is bij het primaire proces lesgeven.
 • Gediplomeerde

  Onderwijsdeelnemer die een diploma heeft behaald.
 • Gemeentenaam deelnemer

  De gemeente waar de onderwijsdeelnemer woont.
 • Geslaagde

  Een examenkandidaat die is geslaagd voor het gehele eindexamen.
 • Gewichtenregeling

  Een regeling in het basisonderwijs bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht van een leerling te bepalen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouder(s). Deze regeling is vanaf 2006 verdeeld over vier jaar ingevoerd, daarvoor bestond een oude gewichtenregeling.
  Mogelijke waardes:
  Gewicht 0.3:Leerling van wie beide ouders niet meer dan maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
  Gewicht 1.20:Leerling van wie een ouder alleen basisonderwijs heeft en van wie de andere ouder maximaal praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg heeft.
 • Gewichtenregeling oud

  Een oude regeling in het basisonderwijs bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht van een leerling te bepalen werd gekeken naar zowel etniciteit als het opleidingsniveau van de ouder(s). Deze regeling is vanaf 2006 verdeeld over vier jaar vervangen door de nieuwe gewichtenregeling welke alleen het opleidingsniveau van de ouders meeneemt
  Mogelijke waardes:
  Gewicht 0.25:Leerling met laag opgeleide autochtone ouders; beide ouders/verzorgers hebben een schoolopleiding tot of tot en met eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs.
  Gewicht 0.40:Leerling die verblijft in een internaat of pleeggezin en van wie de vader of moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend:
  Gewicht 0.70:Leerling van wie de ouders werkzaam zijn in het circus- of kermisbedrijf. Leerling van wie één van beide ouders of voogden in een woonwagen woont of heeft gewoond.
  Gewicht 0.90:Leerling met laag opgeleide allochtone ouders; beide ouders/verzorgers hebben een schoolopleiding tot of tot en met eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs.
 • Hoogst behaalde vooropleiding

  Het reeds behaalde diploma van de deelnemer voorafgaande aan de instroom in een bepaalde onderwijssector.
  Mogelijke waardes:
  Vmbo bbl:Basisberoepsgerichte leerweg.
  Vmbo kbl:Kaderberoepsgerichte leerweg.
  Vmbo gl:Gemengde leerweg.
  Vmbo tl:Theoretische leerweg.
  Mbo 1:Mbo niveau 1.
  Mbo 2:Mbo niveau 2.
  Mbo 3:Mbo niveau 3.
  Mbo 4:Mbo niveau 4.
  Havo
  Vwo
  Ongediplomeerd of lager dan vmbo
  Vooropleiding onbekend
 • Hoogste vooropleiding voor ho

  De hoogste behaalde vooropleiding voor inschrijving in het hoger onderwijs.
  Mogelijke waardes:
  Mbo niveau 1, 2 en 3, vbo en vmbo
  Mbo niveau 4
  Havo
  Vwo
  Overig:Hieronder vallen een getuigschrift, een buitenlands diploma, een Europees baccalaureaat, een beschikking College van Bestuur, een ministeriële beschikking, een toelatingsexamen, een colloquium doctum of een vooropleiding onderzoek.
 • Impulsgebied

  Een impulsgebied is een postcodegebied waar zich een combinatie voordoet van hoge werkloosheid en lage inkomens. Beide factoren spelen een rol bij het ontstaan van onderwijsachterstanden. Scholen in impulsgebieden krijgen extra geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Impulsgebieden zijn postcodegebieden vastgesteld op basis van de zogenoemde ??armoedemonitor 2008?? van het SCP/CBS.
 • Indicatie kleine opleiding

  Of een mbo-opleiding een kleine opleiding is, wordt bepaald door een grens aan het aantal deelnemers op de opleiding aan de instelling per nominaal studiejaar. Voor een opleiding op niveau één is de grens 18 deelnemers, voor niveau twee 36 deelnemers en voor niveau drie en vier 54 deelnemers
 • Indicatie speciaal onderwijs

  Geeft aan voor welke leerlingen het speciaal onderwijs bedoeld is; leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen.
  Mogelijke waardes:
  Visueel gehandicapt:Onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen.
  Slechthorend:Onderwijs aan slechthorende kinderen.
  Doof:Onderwijs aan dove kinderen.
  Ernstige spraakm.:Onderwijs aan kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden.
  Lichamelijk gehandicapt:Onderwijs aan lichamelijk gehandicapte kinderen.
  Langdurig ziek / somatisch:Onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap.
  Kinderen in pedologische inst.:Onderwijs aan kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.
  Zeer moeilijk lerend:Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen of met syndroom van Down.
  Zeer moeilijk opvoedbaar:Onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
  Langdurig ziek / psychisch:Onderwijs aan langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap.
  Mg: dovn/blind:Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: doof/blind.
  Mg: vgk:Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: visueel gehandicapt en zeer moeilijk lerend.
  Mg: sh/zmlk:Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: slechthorend en zeer moeilijk lerend.
  Mg: dovn/zmlk:Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: doof en zeer moeilijk lerend.
  Mg: lg/zmlk:Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap: lichamelijke handicap en zeer moeilijk lerend.
  Speciaal basisonderwijs:Onderwijs aan kinderen die extra aandacht nodig hebben, maar minder ernstige beperkingen hebben dan kinderen in het speciaal onderwijs. Het gaat om moeilijk lerende kinderen en/of gedragsmoeilijkheden.
 • Ingeschrevene

  De natuurlijk persoon die staat ingeschreven in het hoger onderwijs binnen een domein.
 • Inschrijving

  De actieve inschrijving van een ingeschrevene bij een opleiding op peildatum 1 oktober van het betreffende studiejaar Een ingeschrevene kan meerdere inschrijvingen hebben.
 • Inspectiecode

  De code van een opleiding zoals gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs.
 • Instelling bij diploma

  Geeft weer of het diploma behaald is op dezelfde of een andere instelling als waar de deelnemer is ingestroomd of dat er nog geen diploma behaald is.
 • Instellingsnaam

  Naam van de school.
 • Instellingsnaam actueel

  De naam van de actuele instelling. Actueel wil zeggen dat wanneer een instelling van naam verandert of wordt samengevoegd met een andere instelling, de historie van de oude instelling wordt vermeld onder de nieuwe naam.
 • Instellingsnaam hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs

  De naam van de instelling van de hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs. De hoogste vooropleiding voor het hoger onderwijs kan behaald zijn in de periode tot en met het inschrijvingsjaar in het hoger onderwijs
 • Instellingsnaam vestiging

  Naam van de vestiging van de school.
 • Instellingssoort vo

  Instelling die op basis van de Wet op het Voortgezet onderwijs of de wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs.
  Mogelijke waardes:
  Aocv:Agrarisch opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
  Pros:School voor praktijkonderwijs.
  Rocv:Regionaal opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
  Vakv:Vakschool met voortgezet onderwijs.
  Vos:School voor voortgezet onderwijs.
 • Instroom

  Het aantal onderwijsdeelnemers dat een onderwijssector (po, vo, bve, ho) binnenkomt. Doorstroom tussen schoolsoorten in de eigen sector wordt niet meegeteld. Instroom betreft deelnemers die op de peildatum in het huidige jaar zijn ingeschreven en in voorgaand jaar nog niet waren ingeschreven in dezelfde onderwijssector.
 • Instroomcohort

  Een vaste groep onderwijsdeelnemers dat (op een bepaald moment) een sector po, vo, bve, hbo of wo instroomt. Deze vaste groepen worden in de tijd gevolgd. Aan de hand van een instroomcohort kan de schoolloopbaan van alle onderwijsdeelnemers in kaart gebracht worden.
 • Intensiteit

  Indicatie in het mbo waarmee de instelling aangeeft of de mbo deelnemer diens opleiding in voltijd of deeltijd onderwijs volgt, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst, dan wel als examendeelnemer zoals vastgelegd in de examenovereenkomst.
  Mogelijke waardes:
  Voltijd:Dagonderwijs op doordeweekse dagen bestaande uit minstens 850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
  Deeltijd:300-850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
  Examendeelnemer:Personen die geen onderwijs volgen maar alleen ingeschreven staan voor het doen van een examen.
 • Kenniscentrum

  Een kenniscentrum is onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van beroepsopleidingen in haar vakgebied en het werven, erkennen en ondersteunen van leerbedrijven.
 • Kwalificatie

  Beroepsopleiding in het mbo
 • Kwalificatieniveau

  De aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid en complexiteit.
  Mogelijke waardes:
  Mbo-1:Assistentopleiding: leidt op voor eenvoudig uitvoerende werkzaamheden (duur 0,5-1 jaar).
  Mbo-2:Basisberoepsopleiding: leidt op voor uitvoerende werkzaamheden (duur 2-3 jaar).
  Mbo-3:Vakopleiding: leidt op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden (duur 2-4 jaar).
  Mbo-4:Middenkaderopleiding (duur 3-4 jaar) en specialistenopleiding (kopstudie van 1-2 jaar): leiden op tot volledig zelfstandige uitvoering van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid of specialisatie.
 • Land van herkomst

  Geboorteland.
 • Leerling gebonden financiering

  Regeling die het mogelijk maakt om kinderen met een handicap op een gewone school te plaatsen door extra voorzieningen te financieren ('rugzakje').
 • Lesgraad

  Een indeling van leervakken.
  Mogelijke waardes:
  0:Niet-lesgebonden, bijvoorbeeld mentoruren.
  1:Eerstegraads les: dit zijn lessen die in de bovenbouw havo en vwo worden gegeven.
  2:Tweedegraads les: dit zijn lessen die in het vmbo en de onderbouw havo en vwo worden gegeven.
  3:Niet specifiek te definiëren als eerste- of tweedegraad, bijvoorbeeld keuzewerktijd.
 • Lesuren

  Een gegeven leseenheid. De lengte van een lesuur kan variëren per school, maar ook per vak (30, 45, 50 of 90 minuten).
 • Lwoo

  Leerwegondersteunend onderwijs. Bedoeld voor vmbo-leerlingen in het voortgezet onderwijs die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te behalen, maar daarbij wel extra begeleiding nodig hebben. Scholen ontvangen extra financiering voor de begeleiding van lwoo-leerlingen.
 • Mbo instellingsoort

  Instelling die op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de deelnemers de gelegenheid geeft een examen af te leggen.
  Mogelijke waardes:
  Aocv:Agrarisch opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
  Dov:Doveninstituut.
  Roc:Regionaal Opleidingscentrum.
  Rocv:Regionaal opleidingscentrum met voortgezet onderwijs.
  Vak:Vakschool.
  Vakv:Vakschool met voortgezet onderwijs.
 • MBO sector

  Een clustering van beroepsopleidingen naar vakgebied.
  Mogelijke waardes:
  Economie:De opleiding valt onder de sector economie.
  Landbouw:De opleiding valt onder de sector landbouw (ook wel agrarisch of groen genoemd).
  Techniek:De opleiding valt onder de sector techniek.
  Zorg en Welzijn:De opleiding valt onder de sector zorg en welzijn.
  Combinatie:De opleiding valt onder een combinatie van sectoren.
 • Niveau X-Y coördinaat

  Precisie van de plaatsbepaling tov het postcodegebied Het niveau van de x en y coördinaten geeft aan hoe specifiek deze opgegeven coördinaten de locatie van een postcode aanduiden
  Mogelijke waardes:
  3ppc:De eerste 3 posities van een postcode.
  4ppc:De eerste 4 posities van een postcode.
  5ppc:De eerste 5 posities van een postcode.
  6ppc:Alle posities van een postcode.
  6ppc-hnr:Alle posities van een postcode en het huisnummer.
 • Nodaal gebied

  Gebied afgebakend voor de planning van spreidingspatronen van scholen voor voortgezet onderwijs. Indeling in 80 nodale gebieden.
 • Onderbouw

  In het voortgezet onderwijs: leerjaren 1-2 van het vmbo, leerjaren 1-3 van havo en vwo. In het basisonderwijs: leerjaren 1-4 of volgens een andere indeling: leerjaren 1-2 (een indeling waarbij naast onder- en bovenbouw ook sprake is van een middenbouw).
 • Onderwijsgebied

  Onderwijsgebieden zijn samenvoegingen van nodale gebieden op grond van regionale herkomst en bestemming van leerlingen bij het voortgezet onderwijs.
 • Onderwijspositie

  Aanduiding van het kwalificatieniveau van een mbo-opleiding waarvoor de deelnemer op 1 oktober van het betreffende schooljaar stond ingeschreven, eventueel i.c.m. het niveau van het mbo-diploma dat binnnen hetzelfde schooljaar door de deelnemer werd behaald.
 • Onderwijsstructuur vo

  Het onderwijstype of een combinatie van onderwijstypen die een school in het voortgezet onderwijs aanbiedt.
  Mogelijke waardes:
  Brugjaar:Uitsluitend onderbouw vmbo (leerjaar 1-2), havo of vwo (leerjaar 1-3).
  Havo:Alleen havo.
  Havo / vwo:Havo en vwo.
  Mavo:Alleen Vmbo-tl (en evt. gl).
  Mavo / havo:Vmbo-tl (en evt. gl) en havo.
  Mavo / havo / vwo:Vmbo-tl (en evt. gl), havo, vwo.
  Mavo / havo / vwo / pro:Vmbo-tl (en evt. gl), havo, vwo en praktijkonderwijs.
  Mavo / pro:Vmbo-tl (en evt. gl) en praktijkonderwijs.
  Mavo / vwo:Vmbo-tl (en evt. gl) en vwo.
  Pro:Alleen praktijkonderwijs.
  Vbo:Vmbo-bl en/of kl en/of gl.
  Vbo / mavo:Vbo / Mavo.
  Vbo / mavo / havo:Vmbo-bl en/of kl en vmbo-tl (en evt. gl) en havo.
  Vbo / Mavo / Havo / Vwo:Vmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl), havo en vwo.
  Vbo / Mavo / Havo / Vwo / Pro:Vmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl), havo, vwo en praktijkonderwijs.
  Vbo / Mavo / Pro:Vmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl) en praktijkonderwijs.
  Vbo / Mavo / Vwo:Vmbo-bl en/of kl, vmbo-tl (en evt. gl) en vwo.
  Vbo / Pro:Vmbo-bl en/of kl en/of gl en praktijkonderwijs.
  Vbo / Vwo:Vmbo-bl en/of kl en/of gl en vwo.
  Vwo:Alleen vwo.
 • Opleidingscode

  De code van een opleiding waarmee een ingeschrevene aan een instelling staat ingeschreven. De registratie van de opleidingscode vindt plaats in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).
 • Opleidingscode actueel

  De code van de actuele opleiding. Actueel wil zeggen dat wanneer een opleiding van code verandert of wordt samengevoegd met een andere opleiding, de historie van de oude code wordt vermeld onder de nieuwe code.
 • Opleidingsfase

  De fase van de opleiding waarvoor de ingeschrevene staat ingeschreven.
  Mogelijke waardes:
  Propedeuse:Het eerstejaars programma van een ongedeelde opleiding.
  Propedeuse bachelor:Het eerstejaars programma van een bacheloropleiding.
  Kandidaatsfase:De opleidingsfase die volgt op een propedeusefase en wordt afgesloten met een kandidaatsexamen.
  Associate degree:Een tweejarige opleiding binnen een hbo-bachelor.
  Bachelor
  Master
  1e fase (wo); hoofdfase (hbo) :De oude code voor een initiële opleiding. Gehanteerd tot en met het studiejaar 1992-1993.
  2e fase:De oude code voor vervolgopleiding. Gehanteerd tot en met het studiejaar 1996-1997.
  Oude stijl:Een oude opleidingscode. Gehanteerd tot en met het studiejaar 1992-1993.
  Initiële opleiding:Dit betreft voornamelijk de ongedeelde opleidingen. Deze opleidingsfase is gehanteerd vanaf het studiejaar 1993-1994.
  Vervolgopleiding:De opleidingsfase gehanteerd vanaf het studiejaar 1993-1994.
 • Opleidingsfase actueel

  De fase van de opleiding geconverteerd naar de indeling van het actuele jaar. Actueel wil zeggen dat wanneer de opleidingsfase verandert, de historie van de oude opleidingsfase wordt vermeld onder de nieuwe opleidingsfase
  Mogelijke waardes:
  Beroepsfase:De beroepsfase van artsen-, tandartsen-, dierenartsen- en apothekersopleidingen.
  Propedeuse:Het eerstejaars programma van een ongedeelde opleiding.
  Propedeuse bachelor:Het eerstejaars programma van een bacheloropleiding.
  Kandidaatsfase:De opleidingsfase die volgt op een propedeusefase en wordt afgesloten met een kandidaatsexamen.
  Associate degree:Een tweejarige opleiding binnen een hbo-bachelor.
  Bachelor
  Master
  Oude stijl:Een oude opleidingscode. Gehanteerd tot en met het studiejaar 1992-1993.
  Initiele opleiding:Dit betreft voornamelijk de ongedeelde opleidingen. Deze opleidingsfase is gehanteerd vanaf het studiejaar 1993-1994.
  Vervolgopleiding:De opleidingsfase gehanteerd vanaf het studiejaar 1993-1994.
 • Opleidingsnaam actueel

  De naam van de actuele opleiding. Actueel wil zeggen dat wanneer de opleiding van naam verandert of wordt samengevoegd met een andere opleiding, de historie van de oude opleiding wordt vermeld onder de nieuwe naam.
 • Opleidingsvorm

  De vorm van de opleiding waarvoor de ingeschrevene staat ingeschreven.
  Mogelijke waardes:
  Deeltijd
  Voltijd
  Coöp-student of duaal onderwijs :De opleidingsvorm waarbij werken en leren wordt gecombineerd.
 • Peiljaar

  Het jaar waarop de onderwijsgegevens betrekking hebben. De peildatum is altijd 1 oktober in het betreffende jaar.
 • Praktijkonderwijs

  Het praktijkonderwijs (PrO) is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die naar verwachting geen vmbo-diploma kunnen halen. Het praktijkonderwijs bereidt de leerling voor op de arbeidsmarkt. Men kan geen diploma halen, maar een getuigschrift praktijkonderwijs.
 • Profiel

  Voor aanvang van het 4e schooljaar kiezen havo en vwo leerlingen een vakkenpakket aan de hand van een richting/profiel. Er zijn 4 profielen.
  Mogelijke waardes:
  NT:Natuur en techniek.
  NG:natuur en gezondheid
  EM:economie en maatschappij
  CM:cultuur en maatschappij
 • Provincie deelnemer

  De provincie waar de onderwijsdeelnemer woont
 • Regionaal expertisecentrum

  Een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het centrum is ook bedoeld voor ondersteuning van ouders en leerlingen o.a. door het soort speciaal onderwijs te bepalen dat de leerling nodig heeft (door de commissie voor de indicatiestelling).
 • Rmc-regio

  Nederland heeft 39 RMC-regio's (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt). Elke RMC-regio heeft één contactgemeente die de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert.
 • Rpa-gebied

  Gebied afgebakend door de Regionale Platforms Arbeidsmarkt voor informatie over de arbeidsmarkt De 34 RPA-gebieden zijn in 2002 door de Regionale Platforms Arbeidsmarkt afgeleid uit de 131 werkgebieden van de Centrums voor Werk en Inkomen (CWI). De RPA-indeling vervangt met ingang van 2002 de eerder gebruikte RBA-indeling (Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening).
 • Rugzakje

  Leerlinggebonden financiering voor leerlingen met handicap binnen het reguliere onderwijs.
 • Rutte-leerling

  Een leerling vallend onder de Rutte-regeling die is ingeschreven in het voortgezet onderwijs die een opleiding volgt in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
 • Rutte-regeling

  Een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen. Dit is mogelijk op scholen voor beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere vo school. De vo leerling blijft tijdens uitbesteding op de eigen school ingeschreven. Uitbesteding kan alleen op scholen die bekostigd worden door de overheid.
 • Samenwerkingsverband

  Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. In het primair onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen, speciale basisscholen, en de scholen voor speciaal onderwijs van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het reguliere onderwijs, waaronder praktijkonderwijs, en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs van de clusters 3 en 4.
 • Schooladvies

  Advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs
  Mogelijke waardes:
  Pro:Praktijkgericht onderwijs na het basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen
  Vso:Voortgezet speciaal onderwijs
  Vmbo bl:Basisberoepsgerichte leerweg
  Vmbo bl-kl:Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  Vmbo kl:Kaderberoepsgerichte leerweg
  Vmbo kl-gt:Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
  Vmbo gt:Gemengde/theoretische leerweg
  Vmbo gt-havo:Gemengde/theoretische leerweg en havo
  Havo:Hoger algemeen voortgezet onderwijs ter voorbereiding op het hoger onderwijs
  Vwo:Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs
 • Schoolgewicht

  Het gewicht van een schoolvestiging, gebaseerd op het aantal leerlingen met een gewicht uit de gewichtenregeling basisonderwijs. Scholen krijgen extra financiering op basis van de hoogte van het toegekende schoolgewicht. Berekening volgens artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO: het schoolgewicht wordt per schoolvestiging berekend. Eerst wordt het totaal van het aantal leerlingen met een gewicht berekend: (het aantal leerlingen met gewicht 0.3 x gewicht 0.3) + (aantal leerlingen met gewicht 1.2 x gewicht 1.2). Deze uitkomst wordt verminderd met 0.06 x het totaal aantal leerlingen op die vestiging. Deze uitkomst wordt afgerond op een heel getal. Als deze uitkomst -1 of lager is, dan wordt het schoolgewicht 0. Er wordt een bovengrens gehanteerd: als de uitkomst hoger is dan 0,8 x het aantal leerlingen krijgt de vestiging een schoolgewicht gelijk aan 0,8 x het aantal leerlingen op de vestiging, afgerond op een heel getal.
 • Slaagpercentage

  Het aantal geslaagden voor een examen gedeeld door het aantal examenkandidaten x 100%.
 • Soort diploma

  Aanduiding van het soort diploma dat is behaald.
  Mogelijke waardes:
  Hbo bachelor
  Hbo master
  Hbo postinitiele master :Het diploma van een postinitiele masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs.
  Wo bachelor
  Wo master
  Wo ongedeelde opleiding:Het diploma van een universitaire opleiding voor de invoering van de bachelor-masterstructuur.
  Wo postinitiele master:Het diploma van een postinitiele masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs.
  Wo postmaster:Het diploma van een universitaire leraaropleiding.
 • Soort hoger onderwijs

  Het soort hoger onderwijs (hbo of wo) van de betreffende inschrijving.
  Mogelijke waardes:
  Hbo:<html> <head> </head> <body> <p> Hoger beroepsonderwijs. </p> </body> </html>
  Wo:Wetenschappelijk onderwijs.
 • Soort primair onderwijs

  Geeft aan om welke vorm(en) van primair onderwijs het gaat.
  Mogelijke waardes:
  Bao:Basisonderwijs.
  Sbao:Speciaal basisonderwijs.
  So:Speciaal Onderwijs.
  (V)so:Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
  Vso:Voortgezet speciaal onderwijs.
 • Soort voortgezet onderwijs

  Geeft aan om welke vorm van voortgezet onderwijs het gaat.
  Mogelijke waardes:
  Vwo:Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs.
  Havo:Hoger algemeen voortgezet onderwijs ter voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs.
  Vmbo:Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ter voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs of Havo.
  Pro:Praktijkgericht onderwijs na het basisonderwijs, bedoeld voor leerlingen die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen.
  Brugjaar:Onderbouw vmbo (leerjaar 1-2), havo of vwo (leerjaar 1-3).
  Lwoo:Leerwegondersteunend onderwijs voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar extra hulp nodig hebben.
  Vm2:De opleiding vmbo-mbo2 (VM2) moet de doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo makkelijker maken. De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo en een mbo-opleiding op niveau 2 zijn daarvoor samengevoegd.
  Engelse stroom:Engels en Nederlandstalig internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse havo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in het buitenland werken.
  Internationale baccelaureaat:Internationaal voortgezet onderwijs op het niveau van het Nederlandse vwo voor leerlingen met een buitenlandse of Nederlandse nationaliteit van wie de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of in het buitenland werken.
  Vmbo BL:Basisberoepsgerichte leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  Vmbo GL:Gemengde leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  Vmbo KL:Kaderberoepsgerichte leerweg leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  Vmbo TL:Theoretische leerweg leerweg binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
  Vmbo uitbesteed aan vavo:Vmbo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zie ook Rutte-regeling.
  Vwo uitbesteed aan vavo:Vwo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zie ook Rutte-regeling.
  Havo uitbesteed aan vavo:Havo leerlingen uitbesteed aan voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Zie ook Rutte-regeling.
 • Speciaal basisonderwijs

  Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen en/of met gedragsmoeilijkheden. Het gaat om leerlingen die extra aandacht nodig hebben, maar minder ernstige beperkingen hebben dan leerlingen in het speciaal onderwijs.Valt samen met het basisonderwijs onder de Wet primair onderwijs (Wpo).
 • Speciaal onderwijs

  Onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen. Valt samen met het voortgezet speciaal onderwijs onder de Wet op de expertisecentra (Wec).
 • Speciale school voor basisonderwijs

  Een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen.
 • Studiebelastingsuren

  Het aantal uren dat is vastgesteld voor de duur van de opleiding.
 • Studiejaar

  Tijdvak in het hoger onderwijs dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend Het jaar 2010 staat bijvoorbeeld voor de studieperiode 2010-2011. Een studiejaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar.
 • Type hoger onderwijs

  Het type hoger onderwijs van de betreffende inschrijving.
  Mogelijke waardes:
  Bachelor-opleiding
  Master-opleiding
  Postmaster-opleiding:De postmaster-opleiding volgt op een master opleiding. Dit betreft o.a.de universitaire leraaropleidingen.
  Postinitiele master:De postinitiele masteropleiding volgt op een al eerder afgeronde hbo- of wo-masteropleiding.
  Ongedeelde opleiding:Een opleiding voor de invoering van de bachelor- masterstructuur.
 • Type mbo

  De combinatie van leerweg en intensiteit van een opleiding. Leerweg geeft aan wat de verhouding theorie/praktijk van een opleiding is. Intensiteit geeft aan of er sprake is van een voltijd- of deeltijdopleiding of een exameninschrijving.
  Mogelijke waardes:
  Bbl:Beroepsbegeleidende leerweg. De opleiding bestaat uit minimaal 60% praktijkonderwijs (stages).
  Bolvt:Beroepsopleidende leerweg voltijd. De opleiding bestaat voor 20-60% uit praktijkonderwijs (stages) en wordt voltijd aangeboden. Dit houdt in dagonderwijs op doordeweekse dagen bestaande uit minstens 850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
  Boldt:Beroepsopleidende leerweg deeltijd. De opleiding bestaat voor 20-60% uit praktijkonderwijs (stages) en wordt deeltijd aangeboden. Dit houdt in 300-850 uur onderwijs per leerjaar (lessen, stages en begeleiding).
  Ex:Extraneï. Personen die geen onderwijs volgen maar alleen ingeschreven staan voor het doen van een examen.
 • Uitbesteden van leerlingen

  Een maatregel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tegen uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Leerlingen die zonder diploma het onderwijs dreigen te verlaten, krijgen op een andere school de kans alsnog een diploma of startkwalificatie te halen. Dit is mogelijk op scholen voor beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve), voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) of op een andere vo school. De vo leerling blijft tijdens uitbesteding op de eigen school ingeschreven. Uitbesteding kan alleen op scholen die bekostigd worden door de overheid.
 • Uitstroom

  Het aantal onderwijsdeelnemers dat een onderwijssector (po, vo, bve, ho) verlaat. Doorstroom tussen schoolsoorten in de eigen sector wordt niet meegeteld. Uitstroom betreft deelnemers die in het vorige jaar nog wel waren ingeschreven in de sector en dit jaar op de peildatum niet meer.
 • Uitstroom na eerste diploma

  Geeft weer wat een deelnemer na het eerst behaalde diploma gaat doen.
  Mogelijke waardes:
  Geen diploma
  In het mbo
  Uitgestroomd uit mbo
 • Vak

  Schoolvak of leervak. Er kan in meerdere vakken worden lesgeven.
 • Vakkencluster

  Aanduiding op welk niveau een les gegeven wordt.
  Mogelijke waardes:
  Engels, Duits en Frans
  Exacte vakken:
  Maatschappij vakken
  Nederlands
  Overig (niet lesgebonden):Bijvoorbeeld mentoruren.
  Overige vakken
  Techniek
 • Verblijfsjaren instelling/opleiding

  Het aantal jaren dat de deelnemer op peildatum 1 oktober staat ingeschreven voor dezelfde opleiding aan dezelfde instelling.
 • Vestigingsgemeente ho instelling

  De gemeentenaam van de vestiging van de instelling hoger onderwijs
 • Vestigingsnummer

  Registratienummer van de schoollocatie.
 • Vmbo sector

  Een richting/vakgebied met een vast vakkenpakket in het vmbo.
  Mogelijke waardes:
  Economie
  Intersectoraal programma:Bevat onderdelen van meerdere vmbo sectoren.
  Landbouw
  Techniek
  Zorg en welzijn
 • Voltijdonderwijs mbo

  Dagonderwijs dat op doordeweekse dagen wordt gegeven. In totaal moet per leerjaar minstens 850 uur onderwijs (lessen, stages, begeleiding) worden aangeboden.
 • Vooropleiding

  Voorafgaande opleiding aan een nieuwe opleiding
 • Voortgezet speciaal onderwijs

  Onderwijs voor kinderen van 12-20 jaar met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen. Valt onder de Wet op de expertisecentra (Wec).
 • Wec

  Wet op de expertisecentra.
 • Wgr-gebied

  Cluster van gemeenten per samenwerkingsgebied volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen. De WGR-indeling heeft betrekking op de situatie per 1 januari 1997 en telt op die datum 42 gebieden.
 • Woongemeente

  Gemeente waar de leerling woonachtig is.
 • Woongemeentenummer

  Gemeentenummer van de gemeente waar de leerling woonachtig is.
 • Wpo

  Wet op het primair onderwijs.
 • X-coördinaat

  Wordt gebruikt om de geografische locatie van een postcode te bepalen. De x-coordinaat loopt van oost naar west, dus horizontaal.
 • Y-coördinaat

  Wordt gebruikt om de geografische locatie van een postcode te bepalen. De y-coordinaat loopt van zuid naar noord, dus verticaal.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y