Verlenging van de prestatiebeurs

Heeft een deelnemer een handicap of is hij ziek geweest? En kan de deelnemer daardoor niet binnen de duur van de prestatiebeurs zijn diploma op niveau 3 of 4 halen? Dan kan de prestatiebeursduur van de deelnemer eenmalig met een jaar worden verlengd.
Behaalt de deelnemer het diploma alsnog binnen de diplomatermijn, dan wordt ook het extra jaar prestatiebeurs omgezet in een gift.

Bijzondere medische omstandigheid

Er moet bij deze voorziening sprake zijn van een ernstige lichamelijke of psychische functiestoornis bij de deelnemer zelf. Familieomstandigheden, zoals het overlijden van een familielid, worden niet direct gezien als een bijzondere medische omstandigheid bij de deelnemer. Dit geldt ook voor een (normaal verlopende) zwangerschap.

Medische omstandigheid in leenfase

Doet de deelnemer langer dan vier jaar over het behalen van zijn diploma? Als de deelnemer in de leenfase ziek wordt en daardoor (nog meer) studievertraging oploopt, is een verlenging van de prestatiebeurs niet mogelijk. Ook verlenging van de leenfase en het gebruik van het studentenreisproduct is dan niet mogelijk.

Eenmalige verlenging

Een verlengingsverzoek van de prestatiebeurs kan maar één keer worden aangevraagd. De verlenging is standaard twaalf maanden. Wijziging van deze termijn is niet mogelijk.
Stroomt de deelnemer na een bol-opleiding door naar het hoger onderwijs? En loopt hij daar weer vertraging op vanwege een medische omstandigheid? Dan kan hij in het hoger onderwijs wel opnieuw een verlenging van twaalf maanden aanvragen.

Voorbeeld

Een deelnemer is op 1 augustus 2011 begonnen met een driejarige vakopleiding. Hij zou in juni 2014 klaar kunnen zijn met deze opleiding. Op 24 september 2011 is hij 18 jaar geworden.
Normaal gesproken heeft hij recht op vier jaar prestatiebeurs. Dat betekent dat hij tot en met juli 2015 recht heeft op prestatiebeurs.

Als hij door ziekte twee jaar studievertraging oploopt, kan hij pas in juni 2016 klaar zijn. Hij loopt dan zoveel studievertraging op, dat hij het diploma niet kan behalen in die vier jaar. Het verzoek voor een jaar verlenging kan dan worden toegekend, als de medische omstandigheid zich voordoet vóórdat de vier jaar prestatiebeurs voorbij zijn.