Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor een subsidie zij-instroom als:

 • de start van het zij-instroomtraject (geschiktheidsonderzoek) tussen 1 januari en 31 december 2014 plaatsvindt

 • u het bevoegd gezag bent van een PO-. VO-, (V)SO of BVE-instelling die door het ministerie van OCW of EZ wordt bekostigd

 • de betreffende zij-instromer nog geen onderwijsbevoegdheid heeft

 • u de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject een aanstelling geeft als onbevoegd docent. Alleen als de zij-instromer bij u in dienst is, kunt u een subsidie zij-instroom aanvragen

 • de zij-instromer ingeschreven staat als zij-instromer bij een lerarenopleiding (geldt alleen voor het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs).
  Let op! Leraren die een (deeltijd) lerarenopleiding volgen en ingeschreven staan als student bij de betreffende onderwijsinstelling zijn geen zij-instromers

 • de zij-instromer op het moment van, of in de twee jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag niet ingeschreven staat of heeft gestaan als student aan een lerarenopleiding en niet collegegeldplichtig was op grond van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Verantwoording subsidie zij-instroom

U dient de verantwoording van de subsidie vast te leggen in de jaarverslaggeving. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

U dient tevens de volgende stukken minimaal vier jaar vanaf de datum van ontvangst van de beschikking in uw administratie aan te houden ter inzage:

 • de geschiktheidsverklaring

 • de scholingsovereenkomst tussen u, de lerarenopleiding en de zij-instromer

 • het bewijs dat het bekwaamheidsonderzoek is afgelegd.