Subsidie zij-instroom voorwaarden

In 2015 kunt u voor een subsidie zij-instroom in aanmerking komen als:

  • het geschiktheidsonderzoek plaatsvindt in 2014 of in 2015.

  • u het bevoegd gezag bent van een PO-. VO-, (V)SO- of BVE-instelling die door het ministerie van OCW of EZ wordt bekostigd.

  • de betreffende zij-instromer nog geen onderwijsbevoegdheid heeft.

  • u de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject een aanstelling geeft als onbevoegd docent. Alleen als de zij-instromer bij u in dienst is, kunt u een subsidie zij-instroom aanvragen.

  • de zij-instromer ingeschreven staat als zij-instromer bij een lerarenopleiding (geldt alleen voor het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs). Let op! Leraren die een (deeltijd)lerarenopleiding volgen en als student staan ingeschreven bij de betreffende onderwijsinstelling zijn géén zij-instromers.

  • de zij-instromer op het moment van of in de twee jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag, niet ingeschreven staat of heeft gestaan als student aan een lerarenopleiding én niet collegegeldplichtig is of was op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
De datum waarop het geschiktheidsonderzoek plaatsvindt, is de startdatum van het zij-instroomtraject.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

U moet de subsidie verantwoorden in de jaarverslaggeving. De niet-bestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Ook moet u de volgende stukken minimaal vier jaar vanaf de datum van ontvangst van de beschikking ter inzage houden in uw administratie:

  • de geschiktheidsverklaring

  • de scholingsovereenkomst tussen u, de lerarenopleiding en de zij-instromer

  • het bewijs dat het bekwaamheidsonderzoek is afgelegd.