Gewichtenregeling

Sinds 1 januari 2015 mogen scholen alleen het standaardformulier ‘Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht’ van het ministerie van OCW gebruiken voor het bepalen van het gewicht van een leerling. De ingevulde verklaring moeten zij ook opnemen in hun administratie. Het verplichte formulier geldt  alleen voor leerlingen die na 31 december 2014 op school worden ingeschreven. Ga voor de details naar Ouderverklaringen en landeninformatie. 

Controle gewichtenregeling

Uit de jaarlijkse steekproefsgewijze controle door OCW blijkt een structureel hoog percentage van onjuist opgegeven leerlingengewichten.
De belangrijkste oorzaken zijn: Onbekendheid met de regelgeving; geen controle achteraf op de juiste invoer van de telgegevens en verwerking door het leerlingenadministratiesysteem; het ontbreken van relevante gegevens op de benodigde ouderverklaring.
OCW stelde een een uitgebreide download over de controle van de Gewichtenregeling samen.

Toelichting Gewichtenregeling per 1 januari 2015

In deze toelichting krijgt u uitleg over de voorwaarden voor toekenning van gewichten, de verschillende categorieën opleidingen en de gewichten.

Handreiking bepalen gewichten

Om in aanmerking te komen voor extra middelen op grond van de gewichtenregeling, moet de school het aantal gewichtenleerlingen doorgeven. Soms is er nog onduidelijkheid over het toedelen van het juiste gewicht. Daarom zetten we op de pagina 'Handreiking bepalen gewichten' nog wat feiten op een rij.