BRON

Aanmelden deelname BRON

Om deel te kunnen nemen aan de uitwisseling van gegevens met BRON is het noodzakelijk dat scholen belangrijke gegevens van hun instelling bij DUO laten registreren. De formulieren met bijlagen kunt u hier downloaden.

BRON proces

In het Stappenplan VO staat in 15 stappen (in het kort) uitgelegd hoe de uitwisseling is ingericht. Ook staan er belangrijke momenten en tips in. De stappen 1 t/m 10 zijn van toepassing op het niet-bekostigd onderwijs.

Bij het verwerken van aangeleverde gegevens vindt een aantal controles plaats op juistheid en volledigheid van de gegevens. Als een student voor het eerst door een instelling wordt aangeleverd vindt ook een controle (identificatie) van de persoonsgegevens plaats met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

In de terugkoppeling(en) die u krijgt, kunnen signalen en afkeuringen staan naar aanleiding van de controles. In de Handleiding BRON vindt u per nummer uitleg en advies over de afhandeling van afkeuringen en signalen. 

De Handleiding BRON kunt u hieronder inzien of downloaden.

Veldtest BRON

Op dit moment loopt een testfase waarin een aantal instellingen gegevens uitwisselen met BRON om ervaring op te doen en mogelijke knelpunten tijdig te signaleren. Hiermee kunnen we gezamenlijk zorgen dat op 1 januari het proces goed is ingericht. De testfase loopt tot 1 oktober.