Overleggen

Gebruikersoverleg VO

Sinds 2005 zit DUO zesmaal per jaar aan tafel met vertegenwoordigers van scholen, de velddirectie van het ministerie van OCW, de Inspectie en de VO-Raad. In dit overleg bespreekt DUO:

  • het verloop van de gegevensuitwisseling

  • het signaleren van knelpunten en het doen van voorstellen voor verbetering

  • te verwachten effecten van nieuwe wet- en regelgeving

  • lopende en nieuwe ontwikkelingen in het VO-veld en bij gemeenten

Bent u geen deelnemer van het Gebruikersoverleg maar u wilt wel een onderwerp inbrengen voor dit overleg dan kunt u dit doen door ons een mailtje te sturen.

Het verslag wordt gepubliceerd als deze is goedgekeurd in het daarop volgend overleg.

Vergaderdata in 2014:
Dinsdag 14 januari
Dinsdag 15 april
Dinsdag 3 juni
Dinsdag 16 september vervalt *) 
Dinsdag 18 november

*) In afwijking van een eerder bericht vindt het volgende Gebruikersoverleg VO plaats op 11 september. Ook de locatie is aangepast: het overleg vindt deze keer plaats in het nieuwe onderkomen van de VO-Raad te (3561GE) Utrecht, Aidadreef 4. Inloop is vanaf 10.15 uur, vergadertijd 10.30-13 uur. Voor een eenvoudige lunch zal worden gezorgd.

Vergaderlocatie is steeds het servicekantoor van DUO in Utrecht. Agenda en stukken worden ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering verzonden.

Technisch Overleg

Het Technisch Overleg is een overleg van DUO met de softwareleveranciers van administratiepakketten van scholen. Dit Technisch Overleg adviseert de Gebruikersoverleggen BVE en VO over de technische consequenties van nieuwe wet- en regelgeving. Het TO komt eenmaal per maand bij elkaar. 

Vergaderdata 2014:
21 januari
18 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Klantenpanel VO

Verder werkt DUO met een klantenpanel. Hierin worden concrete onderwerpen getest en getoetst aan de schoolpraktijk. Het gaat vaak om nieuwe digitale documenten, gebruiksgemak van de site, instructies voor administratiemedewerkers, de opbouw van schermen enz.