Subsidie zij-instroom voorwaarden

Voor 2014 kunt u geen subsidie zij-instroom meer aanvragen, de aanvraagtermijn voor 2014 is nu gesloten.

In 2015 kunt u voor een subsidie zij-instroom in aanmerking komen als:

 • Het geschiktheidsonderzoek plaatsvindt in 2014 of in 2015.

 • u het bevoegd gezag bent van een PO-. VO-, (V)SO of BVE-instelling die door het ministerie van OCW of EZ wordt bekostigd

 • de betreffende zij-instromer nog geen onderwijsbevoegdheid heeft

 • u de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject een aanstelling geeft als onbevoegd docent. Alleen als de zij-instromer bij u in dienst is, kunt u een subsidie zij-instroom aanvragen

 • de zij-instromer ingeschreven staat als zij-instromer bij een lerarenopleiding (geldt alleen voor het primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs).
  Let op! Leraren die een (deeltijd) lerarenopleiding volgen en ingeschreven staan als student bij de betreffende onderwijsinstelling zijn geen zij-instromers

 • de zij-instromer op het moment van, of in de twee jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag niet ingeschreven staat of heeft gestaan als student aan een lerarenopleiding en niet collegegeldplichtig is of was op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
De datum waarop het geschiktheidsonderzoek plaatsvindt is de startdatum van het zij-instroomtraject.

Subsidie zij-instroom verantwoorden

U moet de subsidie verantwoorden in de jaarverslaggeving. De niet-bestede subsidie moet u verantwoorden in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Ook moet u de volgende stukken minimaal vier jaar vanaf de datum van ontvangst van de beschikking in uw administratie aanhouden ter inzage:

 • de geschiktheidsverklaring

 • de scholingsovereenkomst tussen u, de lerarenopleiding en de zij-instromer

 • het bewijs dat het bekwaamheidsonderzoek is afgelegd.