Vaststellen loting

Opgeven onderwijscapaciteit

De afdeling Loting vraagt in augustus aan de instellingen een opgave te doen van de onderwijscapaciteit van de opleidingen voor de eerste inschrijving in de propedeutische fase voor het eerstvolgende studiejaar. De instellingen geven voor 1 september de onderwijscapaciteit door aan de afdeling Loting voor die opleidingen waarvoor zij rekening willen houden met het instellen van een inschrijvingsbeperking. Het is mogelijk een gescheiden onderwijscapaciteit op te geven voor de voltijd-/deeltijd- en duale variant van een opleiding. De instelling hoeft geen opgave te doen voor die opleidingen waarvoor geen overschrijding van de beschikbare onderwijscapaciteit wordt verwacht.

Terugmelding door DUO

Voor 1 april stuurt de afdeling Loting een brief aan alle instellingen die voor 1 september voor één of meerdere opleidingen een onderwijscapaciteit hebben opgegeven. Bij de brief zit een overzicht met het aantal aanmeldingen op dat moment en de opgegeven onderwijscapaciteit.

Vaststellen en bekendmaken

De HO-instellingen melden voor 15 april aan de afdeling Loting of zij voor de betreffende opleiding(en) definitief een loting willen. Wil de instelling voor een opleiding een loting laten vaststellen, dan moet daarbij de definitieve beschikbare onderwijscapaciteit worden opgegeven. Op aangeven van de instellingen stelt DUO de opleidingen met een opleidingsloting vast. De opleidingen met een arbeidsmarktfixus worden vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Rond 1 mei maakt DUO de opleidingen met een loting landelijk bekend.