CROHO

Eén van de wettelijke taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO wordt beheerd en continu wordt gepubliceerd.

Instellingen in het hoger onderwijs kunnen, op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), opleidingsgegevens laten registreren in het CROHO. Deze registratie is:  

  • een voorwaarde voor de bekostiging van opleidingen aan bekostigde instellingen
  • een vereiste voor de bepaling van het recht op studiefinanciering
  • een voorwaarde voor het verlenen van graden en titels.

Het laten registreren in en de actualiteit van het CROHO is een verantwoordelijkheid van de instellingen zelf.

Het toetsen van bekostigde opleidingen aan doelmatigheidseisen is belegd bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) die een advies uitbrengt aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of de minister van Economische Zaken (EZ). De minister neemt een besluit betreffende de doelmatigheid. Het beoordelen van de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van de door hen verzorgde opleidingen is een taak van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).