Gedragscode

Op 1 mei 2006 is de Gedragscode Internationale Studenten Hoger Onderwijs in werking getreden. Het doel van de Gedragscode is het hoger onderwijs buiten Nederland te promoten en de hier aanwezige kennis en kunde zo goed mogelijk beschikbaar te stellen.

De Gedragscode is in samenwerking met diverse partijen uit het onderwijsveld en meerdere ministeries tot stand gekomen. De verschillende partijen hebben gewerkt aan kwaliteitsverbetering voor de omgang met buitenlandse studenten in Nederland. In het belang van de positie van het Nederlands hoger onderwijs in het buitenland is afgesproken dat de instellingen in hun omgang met buitenlandse studenten voortaan moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden zijn vastgelegd in de Gedragscode. 

De Nederlandse overheid acht het aannemelijk dat de onderwijsinstellingen die deze Gedragscode onderschrijven, uitvoeren en toepassen, zorgvuldig omgaan met internationale studenten en stelt de ondertekening van de Gedragscode door de onderwijsinstellingen als voorwaarde voor het kunnen verlenen van verblijfsvergunningen voor studie op het niveau van hoger onderwijs. 

DUO is door de koepels aangewezen en door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Justitie erkend als beheerder van het register met instellingen die de Gedragscode hebben ondertekend. In het register zijn en/of worden alleen die onderwijsinstellingen opgenomen waarvan het niveau en de kwaliteit alsmede de criteria voor toelating tot die instellingen en de voorlichting daarover, gegarandeerd zijn. 

Meer informatie over de Gedragscode